Om DRA


DRA certificeringen er blevet etableret af Materielsektionen. 

Ved at vælge en DRA certificeret udlejer får kvalitetsbyggeri til tiden, driftssikkert materiel og miljørigtige byggeprocesser. 

Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, Force Technology, og kræver, at materieludlejeren lever op til procedurer og standarder for 1. Kvalitetsstyring, 2. Miljøstyring og 3. Arbejdsmiljø: 

 1. Kvalitetsstyring
  Kernen i DRA certificeringen er sikkerhed og kvalitet af det fysiske materiel, som udlejes til kunderne.

  DRA certificeret materiel skal gennem et omfattende sikkerheds- og kvalitetseftersyn på et godkendt værksted under Lift- og Maskinkontrolordninger en gang om året. Desuden udtages stikprøver til kvalitetskontrol flere gange om året. Ydermere har certificeringen også fokus på systematisering og kontrol af arbejdsgange og processer, som har betydning for kvalitet. Dermed sikres DRA certificeringens høje standarder for sikkerhed og kvalitet. 

 2. Miljøstyring
  Det andet element i DRA certificeringen handler om materieludlejerens miljøstyring. Med intervaller, der ikke må overstige tre år, skal miljøpåvirkningerne kortlægges. Desuden nedsættes i den enkelte virksomhed en miljøorganisation, som mindst en gang om året laver en prioritering af de væsentligste miljøpåvirkninger. Denne prioritering skal indgå i ledelsens beslutningsgrundlag for indsatsen på miljøområdet.

  Materieludlejeren vil typisk have fokus på energiforbruget fra materiel og bygninger, generelt ressourceforbrug, håndtering af farligt affald og faciliteter til at undgå spild.

  Materieludlejeren skal have procedurer, som sikrer, at indkøbte varer og tjenesteydelser lever op til miljøpolitikken. Der skal være en tydelig og velformuleret beredskabsplan i tilfælde af miljøuheld.

  Målsætningen med miljøstyringen er at sikre en høj grad af ansvar og etik i omgangen med ressourcerne og miljøet. Målet er at reducere materieludlejerens ressourceforbrug og påvirkning af miljøet mest muligt.

 3. Arbejdsmiljø 
  Det tredje område i DRA certificeringen handler om materieludlejerens arbejdsmiljø.

  Ledelsen skal sikre, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation efter Arbejdstilsynets regler.

  Derudover skal der udarbejdes en beredskabsplan, der som minimum forholder sig til ulykker, uheld, brand, gasudslip, eksplosioner og forurening. Mindst en gang om året skal der gennemføres beredskabsøvelser, som sikrer, at medarbejderne til enhver tid ved, hvordan de skal agere i tilfælde af ulykker og uheld.

  Materieludlejerens arbejdsmiljøstyring skal derudover indeholde procedurer for omgang med kemikalier, en rygepolitik og en garanti for, at de ansatte altid har relevante værnemidler til rådighed.

Valget af en DRA certificeret leverandør er det sikre valg – for kvalitet, sikkerhed og miljø.


Hvilket materiel kan være omfattet af en DRA certificering?
 
Certificeringen omfatter selvkørende entreprenørmaskiner, personlifte, skurvogne og pavilloner, forskalling, stilladser, arbejdsplatforme, løftegrej og elektrisk håndværktøj, omfattet af lovpligtig kontrol.