Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Privatlivspolitik for Materielsektionens Liftkontrol- og Maskinkontrolordninger

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Materielsektionen i Dansk Byggeri (herefter ”Materielsektionen”) i forbindelse med administration af Lift- og Maskinkontrolordningerne (herefter ”Kontrolordningerne”).

1. Om Materielsektionen
Dansk Byggeri er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Materielsektionen er en brancheforening i Dansk Byggeri for de virksomheder, der er ejere, producenter, forhandlere og udlejere af entreprenørmateriel.

I forbindelse med administration af kontrolordningerne, behandler det af Materielsektionen udpegede uvildige kontrolorgan personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Materielsektionen er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål. Du kan læse mere om kontrolordningerne på www.liftkontrol.dk og www.maskinkontrol.dk.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Materielsektionens behandling af personoplysninger som led i driften af kontrolordningerne, kan du kontakte os her:

Dansk Byggeri - Materielsektionen
Nørre Voldgade 106
1358 København K
E-mail: matr@danskbyggeri.dk 

2. Datasikkerhed er vigtig for os
For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af kontrolordningerne, afgørende for vores formål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes i forbindelse med administration af Kontrolordningerne, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med administration af Kontrolordningerne. De indsamlede oplysninger vil generelt være oplysninger relevant for denne administration.

Manglende personoplysninger om dig, kan betyde, at Materielsektionen vil være ude af stand til at drive Kontrolordningerne på tilfredsstillende vis.

Materielsektionen indsamler og behandler ikke følsomme oplysninger i forbindelse med administration af Kontrolordningerne.

Materielsektionen vil typisk registrere følgende oplysninger. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig:

Oplysninger af nødvendighed for administration af Kontrolordningerne: For at kunne administrere Kontrolordningerne, vil dine personoplysninger kunne blive registreret med henblik på udførelse af stikprøvekontrol af maskiner og lifte som har gennemgået et årseftersyn. Disse oplysninger udgør primært ejere af personlifte og selvkørende entreprenørmaskiner herunder ejerens navn, adresse, postnummer, by (når ejeren er en fysisk person eller en enkeltmandsvirksomhed), e-mail og telefonnummer (når disse tilhører en fysisk person hos virksomheden) samt navnet på kontaktpersonen hos ejeren.

Oplysninger vedrørende medlemmer af Kontrolordningerne: Oplysninger, som du giver os, når du eller din virksomhed bliver medlem af Kontrolordningerne, herunder kontaktoplysninger (navn og adresse) og arbejdsgiver, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med Kontrolordningerne.

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

5. Brug af dine personoplysninger
Materielsektionen behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

Materielsektionen behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med driften af Kontrolordningerne (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Kvalitetssikring af personlifte og entreprenørmaskiner gennem stikprøvekontrol af gennemførte årseftersyn. Kontrolordningernes formål er at sikre, at personlifte og selvkørende entreprenørmaskiner, der anvendes i Danmark, fungerer bedst muligt uden uheld eller havarier. Stikprøvekontroller af udførte årseftersyn på personlifte og entreprenørmaskiner, er et vigtigt middel til at nå målet om at materiellet skal fungere bedst muligt uden uheld eller havarier. Dine personoplysninger registreres for at gøre det muligt for Kontrolordningernes uvildige kontrolorgan, at finde frem til og stikprøvekontrollere lifte og maskiner, som har været igennem et årseftersyn. For at finde frem maskinerne, skal kontrolorganet kunne kontakte dig, så du kan fortælle dem hvor de kan finde liften eller maskinen.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider: Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som Materielsektionen er underlagt i forbindelse med driften af Kontrolordningerne eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler Materielsektionen, herunder blandt andet bogføringsloven.

Materielsektionen anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
Materielsektionen behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag:

  • Indgåelse eller opfyldelse af din aftale med Materielsektionen (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b),
  • hensynet til Materielsektionens legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor under punkt 4 og 5, (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f), og/eller
  • opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Materielsektionen er pålagt (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c).

Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor under punkt. 4 og 5, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Såfremt vi behandler følsomme oplysninger om dig, vil behandlingen alene basere sig på dit udtrykkelige samtykke (GDPR artikel 9, stk. 2, litra a).

7. Deling og offentliggørelse af personoplysninger
Materielsektionen har ikke direkte adgang til dine oplysninger. Adgangen er uddelegeret til Kontrolordningernes uvildige kontrolorgan, der agerer som databehandler for Materielsektionen. Det uvildige kontrolorgans adgang og brug af dine oplysninger er reguleret igennem en databehandleraftale. Materielsektionen videregiver adgang til oplysninger igennem databehandleraftaler, i det omfang det er nødvendigt for driften af Kontrolordningerne.

Materielsektionen offentliggør medlemmer af Kontrolordningerne på www.liftkontrol.dk og www.maskinkontrol.dk, og dit navn, arbejdsgiver, og eventuelt e-mailadresse og telefonnummer, kan derfor blive offentliggjort på førnævnte hjemmesider under, hvis du har oplyst at du er kontaktperson for  virksomheden.

Materielsektionen kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern drift og hosting af vores it-systemer, revision, juridisk bistand mv.

Materielsektionen tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Materielsektionen videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne administrere Kontrolordningerne eller opfylde dine behov som medlem af ordningen.

Materielsektionen overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. Dataintegritet og datasikkerhed 
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Det er Materielsektionens politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Materielsektionen er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

I det omfang vores behandling af personoplysninger baserer sig på samtykke, har du også til enhver tid ret til at trække dit samtykke til denne behandling tilbage.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på matr@danskbyggeri.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Materielsektionens behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk 
Web: www.datatilsynet.dk 

10. Opdateringer
Materielsektionen evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.