Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Følgende fakta er uddrag fra Handleplanen ”Sikkerhed hver dag – knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” fra oktober 2013. Hele handlingsplanen kan læses via et link i bunden af artiklen

Handleplanen mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen er udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen, Bygge- Anlægs- og Trækartellet, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk El-forbund, DANSKE ARK – Danske Arkitektvirksomheder, Danske Malermestre, FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Malerforbundet i Danmark, TEKNIQ – Installatørernes Organisation og Arbejdstilsynet.

Handleplanen er et led i regeringen og Enhedslistens aftale om, at antallet af alvorlige arbejdsulykker skal være reduceret med 25 procent ved udgangen af 2020.

Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher med den største risiko for arbejdsulykker:

• Hvert år dør ca. 10 ansatte i en arbejdsulykke

• Hvert år anmeldes ca. 1.100 alvorlige arbejdsulykker

• Hvert år anmeldes i alt ca. 5.000 arbejdsulykker – 1/5 er alvorlige

• Bygge- og anlægsbranchen står for 13 procent af alle alvorlige arbejdsulykker og hver femte dødsulykke, selvom kun seks procent af alle beskæftigede er ansat i branchen.

Fra 2007 til 2011 er antallet af ulykker per beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen steget med seks procent. I samme periode er antallet af alvorlige ulykker per beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen steget med 45 procent.

De fem alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen, der oftest bliver anmeldt, og som udgør 2/3 af alle alvorlige ulykker i branchen fra 2007-2011, er:

• Medarbejdere der falder ned, fx ved tagarbejde

• Medarbejdere der falder over ting, fx affald

• Medarbejdere der kommer til skade, fx ved løft af tunge byggematerialer

• Medarbejdere der skærer sig, fx på rundsave

• Medarbejdere der bliver ramt af byggematerialer, som falder ned

De alvorlige arbejdsulykker i byggebranchen skyldes:

• Manglende hensyn til sikkerheden under arbejdet på byggepladsen

• Fejl og mangler i planlægningen hos entreprenøren

• Fejl og mangler i projektering og planlægning hos bygherren og rådgiveren

Disse fejl er hver især årsag til omkring hver tredje af de alvorlige ulykker.


Sikkerhedsudstyr hos Platform A/S

DRA certificering

En DRA certificering kræver, at materiel-udlejeren lever op til procedurer og standarder for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljø. Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, FORCE Technology. DRA certificeringen anbefales af Dansk Byggeri – idet certificeringen medvirker til at forbedre kvalitet, sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.De tre områder i DRA certificeringen:

Kvalitetsstyring

Kernen i DRA certificeringen er sikkerhed og kvalitet af det fysiske materiel, som udlejes til kunderne.

Med i ordningen er selvkørende entreprenørmaskiner, personlifte, skurvogne & pavilloner, forskalling, stilladser, arbejdsplatforme, løftegrej og elektrisk håndværktøj, omfattet af lovpligtig kontrol. DRA certificeret materiel skal gennem et omfattende sikkerheds- og kvalitetseftersyn på et godkendt værksted en gang om året. Desuden bliver der i løbet af året gennemført et stort antal stikprøvekontroller.

Ydermere har certificeringen også fokus på systematisering og kontrol af arbejdsgange og processer, som har betydning for kvalitet. Dermed sikres DRA certificeringens høje standarder for sikkerhed og kvalitet.

Miljøstyring

Det andet element i DRA certificeringen handler om materieludlejerens miljøstyring. Med intervaller, der ikke må overstige tre år, skal miljøpåvirkningerne kortlægges. Desuden nedsættes i den enkelte virksomhed en miljøorganisation, som mindst en gang om året laver en prioritering af de væsentligste miljøpåvirkninger. Denne prioritering skal indgå i ledelsens beslutningsgrundlag for indsatsen på miljøområdet. Materieludlejeren vil typisk have fokus på energiforbruget fra materiel og bygninger, generelt ressourceforbrug, håndtering af farligt affald og faciliteter til at undgå spild. Materieludlejeren skal have procedurer, som sikrer, at indkøbte varer og tjenesteydelser lever op til miljøpolitikken. Der skal være en tydelig og velformuleret beredskabsplan i tilfælde af miljøuheld. Målsætningen med miljøstyringen er at sikre en høj grad af ansvar og etik i omgangen med ressourcerne og miljøet. Målet er at reducere materieludlejerens ressourceforbrug og påvirkning af miljøet mest muligt.


DRA bestyrelsesmedlem Dan Protin

Arbejdsmiljø

Det tredje område i DRA certificeringen handler om materieludlejerens arbejdsmiljø. Ledelsen skal sikre, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation efter Arbejdstilsynets regler. Derudover skal der udarbejdes en beredskabsplan, der som minimum forholder sig til ulykker, uheld, brand, gasudslip, eksplosioner og forurening. Mindst en gang om året skal der gennemføres beredskabsøvelser, som sikrer, at medarbejderne til enhver tid ved, hvordan de skal agere i tilfælde af ulykker og uheld. Materieludlejerens arbejdsmiljøstyring skal derudover indeholde procedurer for omgang med kemikalier, en rygepolitik og en garanti for, at de ansatte altid har relevante værnemidler til rådighed.

Læs hele handleplanen
Læs mere om DRA certificeringen på DRA.nu